Înscriere Târgul de Crăciun Oradea 2018

 • DATE DE CONTACT
 • FIȘA OFERTANTULUI
 • DECLARATIE PRIVIND DEȚINEREA ȘI UTILIZAREA CASEI DE MARCAT
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA AMENAJĂRI TEMPORARE IN SPATII IN AER LIBER
 • DECLARATIE PRIVIND PROTECȚIA SPAȚIULUI PUBLIC ȘI MENȚINEREA CURĂȚENIEI ÎN PERIMETRUL ALOCAT
 • SELECTARE TIP AMPLASAMENT
 • DESCRIERE PRODUSE PUSE IN VANZARE
 • ECHIPAMENT ELECTRONIC
 • DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

Date de contact

Nume Prenume

Denumirea Companiei

Adresa de e-mail

Numar de telefon

Am citit și luat la cunoștință regulamentul de participare și sunt de acord cu cele menționate in acesta

Asociația pentru promovarea turismului din Oradea si regiune vor folosi datele cu caracter personal pentru a vă contacta în legătură cu înscrierea Dumneavoastră la evenimentele noastre și pentru a vă trimite viitoare formulare de înscriere și informații relevante. Vă rugăm să ne acordați acceptul Dumneavoastră pentru aceste comunicări, conform noului regulament de protecție a datelor cu caracter personal al Uniunii Europene (GDPR), valabil din 25 mai 2018. Vă puteți actualiza preferințele printr-un email trimis la turism@oradea.ro. Vom trata informațiile Dumneavoastră cu respect.

Preferințe utilizare date cu caracter personal (Acord GDPR)

FIȘA OFERTANTULUI

Ofertant Denumire:

CUI:

Înregistrat la ORC cu nr:

Cont bancar:

Banca:

Adresa sediu:

Telefon:

E-mail

Reprezentant legal (Nume, Prenume, Functia)

Procura Notariala (nr..., din..., dacă este cazul)

Carte /Buletin de identitate, imputernicit (seria si nr)

Adresa de corespondenta

DECLARATIE PRIVIND DEȚINEREA ȘI UTILIZAREA CASEI DE MARCAT

OFERTANTUL (denumirea/numele)

Subsemnatul

reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din cadrul evenimentului și reținerii integrale a sumelor plătite pentru ocuparea domeniului public, că deținem un număr adecvat de case de marcat conform cu suprafața spațiului ocupat și că acestea vor fi folosite pe toată durata evenimentului. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că organizatorul are dreptul de a verifica în teren conformitatea, precum și că voi accepta fără echivoc sancțiunile prevăzte în caietul de sarcini și in convenția pentru ocuparea domeniului public în situația constatării unor abateri de la prezenta declarație.

Data completării

Operator economic

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA AMENAJĂRI TEMPORARE IN SPATII IN AER LIBER

OFERTANTUL(denumirea/numele)

Denumirea evenimentului:

Organizatorul evenimentului:

Datele de contact ale societății participante:

Locaţia de desfășurare a evenimentului:

Perioada de desfășurare a evenimentului:

Masuri privind normele de prevenire si stingere a incendiilor, care intra in sarcina participanților in conformitate cu Ordinul nr. 14 din 16 martie 2009, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare in spatii închise sau in aer liber, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, in perioada desfășurării evenimentului:

 1. Amenajările în aer liber se dispun față de vecinătăți la distanțe de siguranță prevăzute de reglementările tehnice în vigoare.
 2. Prin conformarea amenajărilor în aer liber spațiile pentru public vor fi amplasate la distanțe de min. 3,0 m de scene, asigurându-se de regulă culoare de circulație funcționale și de evacuare a publicului.
 3. Amenajările în aer liber vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, prin care aceștia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau a circulațiilor carosabile adiacente.
 4. Distanța maximă de parcurs de la cel mai îndepărtat loc, până la un acces la nivelul terenului sau o circulație carosabilă va fi de maxim 50 m.
 5. Distanța liberă între rândurile de scaune va fi de min. 0,35 metri.
 6. Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează la platforma amenajată.
 7. Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenție, asigurând-se un pichet exterior de incendiu la maximum 1000 mp și câte un stingător portabil de cel puțin 6 kg la fiecare 250 mp.
 8. Amenajările în aer liber vor avea asigurate posibilități de acces pentru intervenție a autospecialelor în caz de incendiu, cel puțin pe o latură.
 9. Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisă numai cu respectarea normelor și masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor și cu avizul autorităților abilitate prin lege.
 10. Mijloacele de încălzire se amplasează la distanta de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau mobilierele combustibile.
 11. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la manifestare, ori a autocarelor și microbuzelor se face astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție pentru situații de urgență la un eventual incendiu.
 12. Delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară.
 13. Asigurarea căilor de evacuare a utilizatorilor, corespunzător dimensionate, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.
 14. Menținerea liberă a căilor de acces și evacuare în caz de incendiu.
 15. Interzicerea accesului publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
 16. Prepararea hranei (gustări calde) prin utilizarea focului deschis se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului.
 17. După terminarea activității, jarul va fi stins și depozitat în locurile special amenajate.
 18. Amenajarea și dotarea postului de incendiu cu mijloace și materiale de primă intervenție.
 19. Stabilirea modului de anunțare a incendiilor la serviciile de pompieri.
 20. Standurile de vânzare a produselor precum și copertinele acestora vor fi realizate din materiale incombustibile.
 21. Este interzis a se mânui și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de precauție împotriva lovirii, căderii și deformării lor.
 22. Buteliile de gaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunuri de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete.
 23. Buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și gaz va fi de min 1 m, iar față de sursa de căldură cu flacăra deschisă de cel puțin 2 m.
 24. Încercarea etanșeității nu se face cu flacără deschisă. Aceasta se face numai cu emulsie de săpun și apă.
 25. Tablourile de distribuție a energiei electrice se vor amplasa în zone ușor accesibile personalului de specialitate, în locuri ferite de deteriorări.
 26. Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa cu cârlige. Instalațiile improvizate sunt interzise.

În cazul producerii unui incendiu, se acționează de urgență pentru

 • evacuarea tuturor persoanelor din perimetrul afectat;
 • anunțarea incendiului la numărul de telefon 112 ;
 • stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție.

Alte mențiuni:

Masurile privind normele de prevenire si stingere a incendiilor, vor fi prelucrate cu personalul de deservire si de ordine pentru amenajarea temporara in aer liber din

cu ocazia desfășurării

din perioada

Data completării

Operator economic

DECLARATIE PRIVIND PROTECȚIA SPAȚIULUI PUBLIC ȘI MENȚINEREA CURĂȚENIEI ÎN PERIMETRUL ALOCAT

OFERTANTUL (denumirea/numele)

Subsemnatul

reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din cadrul evenimentului și reținerii integrale a sumelor plătite pentru ocuparea domeniului public și a garației de participare, că vom amplasa construcția proprie pe domeniul public astfel încât sub fiecare punct de sprijin să projăm pavajul cu elemente din lemn sau alt material, cu scopul de a evita zgârierea sau deterioarea pavajului. De asemenea îmi asum luarea măsurilor necesare pentru menținerea curățeniei pe spațiul alocat, astfel încât pavajul să nu fie pătat sau uns cu uleiuri sau alte substanțe care ssunt folosite sau rezultă din activitatea pe care o desfășor. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că organizatorul are dreptul de a verifica în teren conformitatea în teren, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, precum declar că voi accepta fără echivoc sancțiunile prevăzte în caietul de sarcini și in convenția pentru ocuparea domeniului public în situația constatării unor abateri de la prezenta declarație.

Data completării

Operator economic

SELECTARE TIP AMPLASAMENT

Numărul si categoria de amplasamente in cadrul târgului: Amplasament Nealimentar (Căsuță de lemn 2x3 m) - 23 Amplasament Alimentar* Dulciuri (Căsuță de lemn 2x3 m) - 5 Amplasament Alimentar* Alimente (Căsuță de lemn 2x3 m) - 5 Amplasament Bar(Căsuță de lemn 2x3 m) - 4 Amplasament Alimentar(Cozonac Secuiesc - Propriu) - 2 * Produse alimentare ambalate sau care nu necesită intervenție termică sau preparare.

Selectati din lista tipul de amplasament dorit:

DESCRIERE PRODUSE PUSE IN VANZARE

Lista Produse si preturile aferente(format doc, docx sau pdf)

Poze Produse (minim 3, max 10)

Poze de la alte Evenimente (minim 3, max 10)

ECHIPAMENT ELECTRONIC

Puterea instalată declarată va fi cea regăsită in racordul la electricitate. Orice căderi de tensiune datorate depășirii acestei puteri este responsabilitatea comerciantului si nu va putea fi remediată ulterior de către organizator.

Denumire echipament

Putere instalata kw/h

Conexiune

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

COPIE CUI (format doc, docx sau pdf)

COPIE ACT CONSTITUTIV (format doc, docx sau pdf)

COPIE AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE VIZATA PE ANUL 2018 SAU AUTORIZATIE DE P.F.A., I.I., I. FAM. PT. ACTIVITATI COMERCIALE VIZATA PE ANUL 2018 (format doc, docx sau pdf)

COPIE CERTIFICAT CONSTATATOR ONCR NU MAI VECHE DE 30 DE ZILE (format doc, docx sau pdf)

COPIE AUTORIZARE ANSVSA (UNDE ESTE CAZUL) (format doc, docx sau pdf)

COPIE CONTRACTE DE MUNCA PENTRU MINIM 4 ANGAJATI(format doc, docx sau pdf)

COPIE FISA DE APTITUDINE VIZATE SI FISELE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA A TUTUOR ANGAJATILOR(format doc, docx sau pdf)