Regulament de participare

 

ELEMENTE DE PREŢ

Prețul de ocupare a domeniului public pentru activități comerciale desfășurate in cadrul evenimentelor publice organizate de Primăria Municipiului Oradea este stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 978/27.11.2017 privind taxele și impozitele locale pe anul 2018. La fel si prețul de pornire a licitației.
Procedura de licitație se aplica doar pentru atribuirea căsuțelor, in care vor exista mai multe solicitări decât locații disponibile din una dintre categoriile de amplasamente disponibile, se va organiza o licitație pentru atribuirea spatiilor.
Pentru restul amplasamentelor, Organizatorul își rezerva dreptul de a respinge solicitările care nu se încadrează in tematica evenimentului, nu corespund din punct de vedere vizual sau estetic, sau nu pot fi amplasate in zona destinata profilului lor comercial din rațiuni de logistica.
Astfel, prețurile sunt de 75 lei/căsuță/zi +TVA  (Producătorii și meșterii care dețin autorizații conform legii beneficiază de reducere de 30% din tarife).
Pasul de licitație este de 1 leu/pas. Prețul licitat va fi cel puțin egal cu prețul de pornire a licitației + primul pas. Plata prețului pentru teren se va face anticipat, la încheierea Convenției de amplasare temporară.
Pentru comercianții din zona de alimentație publică se va aplica taxarea pe baza de comision din vânzări după cum urmează:
Comision de 16% din totalul vânzărilor fără TVA (vânzări propriu-zise și prestări de servicii) realizate de către Colaborator în cadrul Festivalului, comision la care se adaugă TVA în cotă de 19%. Astfel, comisionul cuvenit Organizatorului se va calcula după cum urmează: [ (Z x 16%) + 19%] unde Z = totalul vânzărilor, fără TVA.

DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Etapa I  –  evaluarea documentelor de calificare și calificarea ofertanților.
După încheierea perioadei de depunere a cererilor, acestea vor centraliza în vederea stabilirii ofertanților calificați în etapa a II-a.
Comisia de evaluare verifică și analizează existența tuturor documentelor de participare solicitate, depuse de ofertanți.
Comisia de evaluare întocmește anexa cu ofertele/ ofertanții calificați/necalificați. Ofertanții calificați participă la procedura următoare, unde li se atribuie spațiul solicitat.
Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentația completă și îndeplinește cerințele de calificare solicitate prin prezentele Instrucțiuni. Ofertantul calificat poate participa la etapa a II-a.
În situația în care un ofertant nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare sau nu a prezentat unul sau mai multe documente de calificare, Comisia de evaluare va putea declara ofertantul ca fiind descalificat, nemaiputând participa la etapa a II-a si a III-a.
Etapa a II-a – atribuirea spațiului public si amplasamentelor:
În cazul in care nu vor exista situații in care ofertanții vor solicita aceiași locație, se va începe atribuirea spatiilor solicitate.
În cazul in care vor exista mai multe solicitări decât locații disponibile, se trece la etapa a III-a, licitația cu strigare.
Etapa a III-a – licitația cu strigare și adjudecarea licitației:
După stabilirea ofertanților calificați, va avea loc etapa de strigare.
Președintele comisiei de licitație anunță ofertanții calificați, amplasamentul ce se supune licitației cu strigare, prețul de pornire a licitației, pasul de licitare la prețul de pornire a licitației și modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare.
Ședința se încheie după ce s-au licitat toate amplasamentele.
STABILIREA C ŞTIGĂTORULUI
Licitația se desfășoară după regula licitației competitive.
Câștigătorul stabilit de către comisia de licitație va fi cel care oferă prețul cel mai mare și care corespunde din punct de vedere estetic și a produselor comercializate.
Dacă la momentul finalizării licitației nu vor fi ocupate toate locațiile puse la dispoziție pentru acest eveniment, organizatorul va avea posibilitatea de a aloca spațiile rămase neocupate prin procedură de atribuire directă la un preț cu 20% mai mare decât cel mai mare preț rezultat în urma procedurii de licitație publică.
INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE OBLIGATORII ALE CONVENTIEI
Neîncheierea convenției în termenul stabilit în prezentul caiet de sarcini cu instrucțiuni din cauza renunțării sau de nesemnarea convenției după adjudecare licitației, duce la pierderea amplasamentului atribuit și ofertantul nu va putea participa la licitațiile viitoare organizate pentru evenimente similare.
DISPOZIŢII FINALE
Înscrierea și mai apoi participarea la licitație înseamnă însușirea și acceptarea prevederilor si instrucțiunilor puse la dispoziție de către Organizator.
Documentația de participare la licitație va fi examinată de către organizatori. Organizatorul are dreptul de a respinge ofertele care nu corespund prevederilor prezentului regulament.
Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

OBLIGAŢIILE COMERCIANȚILOR

Ocupantul locului public are următoarele obligații:
 • să încheie convenția – acord de amplasare si sa achite prețul stabilit, anticipat ocupării locului public;
 • să respecte amplasamentul și suprafața atribuită, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat convenția;
 • prin amplasare să nu stânjenească circulația pietonală și să nu împiedice vizibilitatea;
 • să nu tulbure liniștea și ordinea publică, să nu deterioreze mobilierul urban, construcțiile, sau zonele verzi din vecinătatea amplasamentului;
 • să nu aducă prejudicii clădirilor sau spațiilor din cadrul Pieței Unirii;
 • să respecte regulile de comerț prevăzute de legislația în vigoare și să obțină toate avizele și acordurile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității;
 • să întrețină curățenia pe amplasament și în zona din jur, sa dețină și să utilizeze recipiente speciale pentru deșeuri. Să asigure din resurse proprii igiena și spălarea meselor din zonele destinate publicului din imediata vecinătate a punctelor de vânzare. Se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi;
 • la expirarea termenului, să predea amplasamentul curat, nedeteriorat și fără sarcini;
 • să elibereze imediat si necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, la somația reprezentanților Primăriei Municipiului Oradea, Poliției Locale, Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune sau a altor instituții abilitate, fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate;
 • sub sancțiunea rezilierii convenției, să nu subînchirieze locul adjudecat ;
 • să elibereze imediat amplasamentul în cazul unor lucrări urgente de interes public, caz in care suma plătita pentru perioada neutilizata va fi restituită;
 • să răspundă material pentru orice pagubă cauzată de neîndeplinirea in totalitate și la termen a clauzelor cuprinse în convenția de ocupare a locului public.
In plus, comercianții participanți la eveniment trebuie să respecte următoarele condiții:
 • Toate produsele vândute trebuie sa dețină documente de proveniență și de conformitate a calității.
 • Organizatorul sau alte instituții abilitate au dreptul să solicite verificarea acestor documente.
 • Toate băuturile vor fi servite în pahare sau recipiente din plastic.
 • Vânzarea produselor se poate desfășura doar în aceste spații special amenajate, amenajarea revenind ofertantului, organizatorul punând la dispoziție, contra cost, doar spațiul si racordul la utilități (energie electrică / apă).
Organizatorul pune la dispoziția comerciantului următoarele:
 • Curent electric conform listei de consumatori ale comerciantului. Plata consumului va fi făcută de ofertanți pe baza citirii contoarelor de consum.
 • WC pentru angajați în spațiul public
 • Locație în apropierea spațiului comercial de depozitare a deșeurilor
 • Servicii de curățire pe spațiul alocat evenimentului.
 • Condiții in relația cu participanții la eveniment
Comerciantul are obligația de a servi produsele alimentare în condiții de igienă, cu mănuși, fiecare dintre aceștia fiind obligat să aibă un reprezentant special desemnat pentru manipularea numerarului.
Să dispună de personal de servire al spațiului alocat, calificat pentru activitatea de comerț cu produse alimentare și alimentație publică;
Să asigure expunerea estetică a produselor și afișarea în mod vizibil a prețurilor care nu pot fi modificate pe durata evenimentului;
Să respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort participanților la eveniment;
Să asigure și să impună personalului de deservire:
Echipament de protecție sanitară și uniformă personalizată cu identitatea fiecărui ofertant;
Personalul de deservire să dețină documente de identificare și carnetul de sănătate;
Personalul de deservire va avea un aspect îngrijit și o ținută decentă individualizată pentru fiecare ofertant.

Condiții de igienă

 • Aviz sanitar – veterinar pentru agenții economici care vor desface produse de origine animal;
 • Documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor specifice activității sau autorizații sanitare veterinare de funcționare care vor fi verificate în baza de date a serviciului respectiv;
 • Spații distincte pentru spălarea vaselor si a ustensilelor de lucru si pentru spălarea pe mâini a angajaților;
 • Să întrețină curățenia pe amplasament și în zona din jur, să dețină și să utilizeze recipiente speciali pentru deșeuri. Se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

Condiții de estetică și vizibilitate

Comercianții vor fi obligați să respecte cumulativ următoarele condiții:
Sa dețină autonomie privind utilitățile și posibilitățile de racordare (tablou, prelungitoare, corpuri de iluminat);
Să asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor;
Cortul/pavilionul/mașina trebuie să fie curate, personalizate;
Să asigure spațiu suficient pentru deservirea clienților;
Condiții privind accesul in zona de eveniment
Accesul în zona de eveniment se va face înainte cu minim 2 ore de începerea programului oficial.
Program evenimente: 06 – 31 Decembrie 2018 de Luni până Vineri 14:00 – 21:00; de Sâmbătă până Duminică inclusiv 12:00 – 22:00.
După începerea programului nu se permite accesul cu autovehicule sau alte utilaje în vederea aprovizionării.
Este strict interzisă staționarea autovehiculelor sau a utilajelor folosite pentru aprovizionare, în zona punctului de vânzare pe durata evenimentului. Excepție fac autovehiculele care sunt special construite pentru desfășurarea activității autorizate.
Este strict interzis accesul autovehiculelor pe zona cu pavaj de culoare deschisă!!! Încălcarea acestei restricții atrage după sine suspendarea activității pe restul perioadei evenimentului si sistarea oricărei alte colaborări.

Protecția și paza

Organizatorul va asigura paza și protecția participanților la eveniment pe toată durata acestuia, prin intermediul politiei locale si a unei companii de paza specializata. După finalizarea programului oficial, reprezentanții poliției locale și al companiei de securitate se vor asigura că au fost evacuați toți participanții la festival și vor supraveghea întreaga zonă. Nu se va asigura paza pentru produsele sau standurile comercianților.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru siguranța produselor sau a utilajelor lăsate în Piața Unirii, comercianții fiind responsabili pentru siguranța materialelor din locațiile fiecăruia. Aceasta responsabilitate revine exclusiv furnizorilor de servicii.

REGULI GENERALE DE CONDUITĂ (pentru toți participanții la eveniment):

Accesul automobilelor, autovehiculelor, motocicletelor și monedelor este strict interzis în Piața Unirii;
Aprovizionarea agenților economici care desfășoară fapte de comerț se va face zilnic cu doua ore înaintea orelor de program.
Este interzisă ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, bănci, jardiniere, etc) în pavajul pietonalului;
Activitatea de comerț se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:
respectarea amplasamentelor, igiena și sănătatea publică, protecția consumatorilor, proveniența și calitatea mărfurilor, utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate, protecția muncii, ordinea și liniștea publică, respectarea condițiilor însușite prin Convenția de ocupare a locului public.
Comerciantul va asigura și păstra curățenia în zona ocupată, iar prin funcționarea sa nu va crea disconfort riveranilor.
Este obligatoriu ca în locul de desfășurare a activității comerciale, agentul economic să dețină și să utilizeze recipiente speciale pentru deșeuri. Se interzice depozitarea deșeurilor in zona ocupată, în perimetrul ei sau pe zonele verzi;
Este interzisă deteriorarea sub orice formă a spațiilor verzi; depozitarea produselor sau ambalajelor de orice fel pe spațiile verzi sau pe căi de acces/trotuare. Deteriorarea pavajului sau murdărirea acestuia în zona ocupată de pavilionul/standul fiecăruia vor fi imputate ofertanților. În situația în care se vor constata astfel de situații organizatorii vor imputa cheltuielile de readucere a spațiului la starea inițială.
Este interzisă comercializarea articolelor de îmbrăcăminte, a publicațiilor cu caracter pornografic, precum si expunerea pe standuri a articolelor si publicațiilor cu caracter sexual;
Comerciantul își va asigura personal de deservire calificat în activitatea de comerț cu mărfuri alimentare și alimentație publică;
Comerciantul este obligat să întrețină corespunzător mobilierul stradal: curat atât în interior cât și în exterior. Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizații cu scopul prelungirii acestuia: suporți, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate. Autoritatea contractantă poate interveni de ori de câte ori este necesar pentru reașezarea comercianților autorizați în amplasament sau prin rezilierea convențiilor pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.
Este interzisă difuzarea de muzică sau instalarea oricărui sistem de sonorizare la standuri
PRODUSELE COMERCIALIZATE VOR FI CELE REGASITE PE LISTA DE PRODUSE ATASATA FORMULARULUI DE INSCRIERE!!! NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI ATRAGE DUPA SINE EXCLUDEREA COMERCIANTULI DIN EVENIMENT SI SISTAREA ORCAREI ALTE VIITOARE COLABORARI!!!
COMERCIALIZAREA BAUTURILOR DE ORICE FEL (INAFARA DE CAFEA) ESTE INTERZISA IN ORICE ALT AMPLASAMENT DECAT CEL DE BAR. NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI ATRAGE DUPA SINE EXCLUDEREA COMERCIANTULI DIN EVENIMENT SI SISTAREA ORCAREI ALTE VIITOARE COLABORARI!!!
IN AMPLASAMENTELE CU DESTINATIE BAR ESTE INTERZISA COMERCIALIZAREA CAFELEI SAU A BAUTURILOR PE BAZA DE CAFEA. NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI ATRAGE DUPA SINE EXCLUDEREA COMERCIANTULI DIN EVENIMENT SI SISTAREA ORCAREI ALTE VIITOARE COLABORARI!!!
ELIBERAREA SPAȚIULUI SI PREDAREA ACESTUIA SE VA REALIZA ÎN DATA DE 01.01.2019. ESTE INTERZISA STRÂNGEREA CONSTRUCȚIEI IN ULTIMA ZI A EVENIMENTULUI!
 

Te așteptăm la Oradea în cea mai caldă atmosferă de Crăciun!

Urmărește-ne pe:

SCRIE-I LUI MOȘ CRĂCIUN

Scrie-i Moșului tot ce vrei să știi despre Târgul de Crăciun din Oradea.

15 + 13 =

Partener principal:

Sprijinit de:

Recomandat de:

Targul de craciun oradea © Copyright 2018 - all rights reserved